Ako to funguje? | Fotovoltické elektrárne

Ako to funguje?

Fotovoltické systémy premieňajú prostredníctvom polovodičových materiálov slnečnú energiu (fotóny) na energiu elektrickú. Proces premeny energie je priamy a neuvoľňujú sa pri ňom žiadne škodlivé emisie, vrátane emisií skleníkových plynov.
Podstatou solárneho článku je tok elektrického prúdu (vytvorenie elektrického pola) medzi dvoma prepojenými polovodičmi (kremíkovými vrstvami) s rozdielnymi elektrickými vlastnosťami, na ktoré dopadá svetelné žiarenie. Prvá vrstva kremíka, tzv. „N-vrstva“ sa vyznačuje nadbytkom záporných nábojov (elektrónov). Druhá kremíková vrstva „P-vrstva“ má kladný náboj a vyznačuje sa nedostatkom elektrónov. Pri dopade slnečného žiarenia tak vzniká medzi vrstvami „P-N prechod“ a prostredníctvom vodičov začína medzi nimi tiecť jedným smerom (od záporného pólu ku kladnému) elektrický prúd. Jednosmerný prúd je v prípade potreby meničom premenený na prúd striedavý s požadovaným napätím (väčšinou 220 V / 50 Hz), ktorý využíva väčšina elektrospotrebičov a je dodávaný verejnou elektrickou sieťou.

Aké sú benefity?

Každý výrobca elektrickej energie dosiahne v určitej miere energetickú nezávislosť a ekonomicky efektívne dokáže využívať vyrobenú elektrinu. V prípade výpadku alebo odstávky dodávky z distribučnej siete dokáže pracovať v samostatnom režime. Takisto v čase, kedy je ober elektrickej energie zo siete najdrahší (počas ranných a večerných hodín) dokáže systém v prípade použitia akumulátora ušetriť peniaze za drahú elektrinu odoberanú zo siete a fungovať v samostatnej prevádzke. V našej legislatíve je navyše ustanovený prednostný výkup elektrickej energie vyrobenej z fotovoltických zariadení do verejnej elektrickej siete ako aj vyššia cena za vykupovanie takto vyrobenej el. energie po dobu 15 rokov od jej spustenia.

Aký je rozdiel medzi fotovoltickým panelom a slnenčným kolektorom?

Fotovoltický panel primárne slúži na výrobu elektrickej energie, pričom slnečný kolektor slúži na premenu slnečnej energie na tepelnú a v našich podmienkach sa najčastejšie využíva na ohrev vody alebo vykurovanie.

Je možné využiť fotovoltické zariadenie na ohrev vody alebo vykurovanie?

Fotovoltické zariadenie môže byť s použitím ohrievača vody využívané na ohrev vody, a s pomocou tepelného čerpadla aj na výrobu tepla.

Akú dobu trvá realizácia?

Realizácia sa uskutočňuje v priebehu dvoch až troch týždňov.

Aká je životnosť systému?

Životnosť systému je viac ako 20 rokov.

Výrobca elektrickej energie z FVZ má povinnosť každoročne do 31.8. podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví žiadosť o vydanie cenového rozhodnutia na ďalší rok. Po vydaní tohto rozhodnutia má povinnosť doručiť ho obchodníkovi s elektrinou – Západosloveskej energii, Stredoslovenskej energii – Distribúcii alebo Východoslovenskej distribučnej – podľa toho, s kým má uzatvorenú zmluvu o výkupe elektrickej energie na krytie strát a na doplatok. Taktiež musí raz do mesiaca nahlásiť predpokladné množstvo vyrobenej elektriny, ktorú vyrobí jeho FVZ na nasledujúci mesiac obchodníkovi s elektrinou a tiež na Slovenskú elektrizačnú a prenosovú sústavu. Komunikácia v oboch prípadoch prebieha elektronicky.

Ako funguje systém podpory?

Výkupná cena elektrickej energie (ďalej len „EE") vyrábanej zo slnečnej energie, zo zdroja s inštalovaným výkonom 100 kW umiestneného na streche budovy alebo na obvodovom plášti budovy je súčasnosti 119,11,- EUR/MWh. Výkupná cena EE sa skladá z dvoch častí:
1. cena elektriny na krytie strát (dodávaná do distribučnej siete): 60,11,- EUR/MWh
2. cena elektriny na doplatok: 59,-EUR/MWh

Modelový príklad:

Inštalovaný výkon: 100 kWp
Výkupná cena: 119,11,- EUR/MWh
Priemerná výroba FVE: 1 050 kWh/1 kWp za rok
Investičné náklady FVE: 160 000,- EUR až 170 000,- EUR

1. Príklad: Dodávka EE do siete

100% objemu vyrobenej elektrickej energie bude dodávaného do siete:
119,11 EUR/MWh x 105 MWh/rok = 12 506,55 EUR
Návratnosť (FVE bez vlastnej spotreby): 13 - 13,5 rokov


2. Príklad: Dodávka EE do vlastnej spotreby

100% objemu vyrobenej EE bude využitého na vlastnú spotrebu v budove:
59,- EUR*/MWh x 105 MWh/rok = 6 195,- EUR
160 EUR** x 105 MWh/rok = 16 800,- EUR
6 195,- EUR + 16 800,- EUR = 22 995,- EUR
Návratnosť (FVE iba s vlastnou spotrebou): 7 rokov

V tomto prípade je návratnosť kratšia, pretože k celkovej sume za doplatok elektrickej energie ročne, sa pripočítava aj úspora EE, ktorá nemusela byť nakúpená od obchodníka vo výške 60-90 EUR/MWh.

* cena za EE predstavuje iba cenu elektriny na doplatok
** predpoklad priemernej ceny EE za kWh, ktorú vlastník FVE nakupuje od obchodníka s EE


Nie je to nebezpečné?

Fotovoltické zariadenie inštalované na Vašej streche spĺňa všetky bezpečnostné normy a pri preberaní ste náležite poučení o jeho prevádzke.

Nie je to škodlivé pre životné prostredie?

Fovotoltické panely nie sú škodlivé pre životné prostredie. Po uplynutí doby životnosti sa panely tepelne spracovávajú, pričom rôzne materiály sú od seba oddelené a následne sú recyklované.


Mám záujem o ponuku o BEZPLATNÉ vypracovanie ponuky

budeme vás kontaktovať
v čo najkratšom čase

SolarEnergia s.r.o.
Račianska 30/A
831 02 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 44041641
IČ DPH: SK 2022597874

GPS súradnice: N48°9'50.74'', E17°7'34.01''

Tel.: +421 902 99 77 55

E-mail: info@solarenergia.sk